respect

Автокаско

• ПРЕДМЕТ
МПС с български регистрационни номера, както и дипломатически, XX и такива с временен талон (няма нужда да се чака постоянния талон за ново внесените автомобили). Трябва да са преминали годишен технически преглед, който да е валиден към момента на сключване на застраховката. 

• ПОКРИТИЕ

Тотална загуба или частична щета на МПС при следните рискове:

- пожар и природни бедствия
- пътно транспортно произшествие
- злоумишлени действия на трети лица
- кражба на цяло МПС
- грабеж на цяло МПС

 В редки случаи застрахователите отказват да изплащат щети. Най-често това се случва при:

- пропуснат срок за уведомяване
- неотрегистриране на щета (напр. ремонтирали сте автомобила и не сте уведомили   застрахователя, а след това имате щета на същото място)
- липса на документ от правоимащ орган (напр. протокол за ПТП от КАТ) или представяне на   документ с невярно съдържание
- фактури с превишена стойност на ремонта
- кражба на гуми и джанти (ако не е уточнено друго при сключване на застраховката)
- кражба на автомобил, който не е бил заключен, с неработеща аларма, с документи и/или   ключове оставени в автомобила.
- кражба на част от автомобила, когато не е отчупена, счупена или увредена при кражбата

 СРОК

 Застраховката се сключва за срок от една година.