respect

Други злополуки

ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА”

 Застраховката се сключва върху живота и здравето на физически лица, български или чуждстранни граждани. Покриват се рисковете:
 

- Временна неработоспособност от злополука
- Трайно намалена работоспособност от злополука
- Смърт в следствие на злополука
- Медицински и болнични разходи
- Разходи за спасяване

Застраховката е валидна за РБългария и/или цял свят. Стандартно се сключва за срок от 1 година. Има възрастови ограничения за тази застраховка.

  
ЗЛОПОЛУКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ

 Застраховката се сключва върху живота на физически лица, които предстои да получат или са получили банков кредит, като при изтичане на срока на застраховката , лицето трябва да е до определена възраст.
Осигурява се защита срещу следните рискове:

- в случай на смърт Застрахователят изплаща на банката-кредитор частта от непогасения кредит, а на другите ползващи лица се изплаща остатъкът от застрахователната сума
- по желание на Застрахования може да се включат и допълнителни рискове - трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност в резултат на злополука, като при настъпване на застрахователно събитие обезщетенията се изплащат на Застрахования.

Срокът на застраховката се договаря в зависимост от срока на договора за кредита и изискванията на банката-кредитор. Застрахователната сума е равна на размера на отпуснатия кредит.

 
ЗЛОПОЛУКА НА СПОРТИСТИ

Застраховат се лица, активно практикуващи спортна дейност на аматьорски или професионални начала, организирани в спортни клубове, отбори, дружества, федерации и др., както и длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията.

Засраховката е валидна за територията на РБългария и/или цял свят. Може да се сключи индивидуално или групово.
Може да се сключи за срок до 1 година или само за периода на състезанието.

 
ЗЛОПОЛУКА НА ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ

Застраховат се лица, посещаващи планинските и морските курорти на територията на Република България. Могат да се застраховат български или чуждестранни граждани от 3 до 70 г., като полицата може да бъде индивидуална или групова.
Покритие по застраховката:

- Спасителни разходи в резултат на злополука
Медицински разходи при злополука

Допълнително покритие:

- Временна неработоспособност в резултат на злополука
- Трайно намалена работоспособност в резултат на злополука
- Смърт от злополука – изплаща се договорената застрахователна сума

Застраховката е валидна само на територията на България. Може да се сключи за срок от 1 ден до 1 година.

 

 ЗЛОПОЛУКА НА УЧАЩИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения. Застраховката се сключва с поименен списък на застрахованите, който се заверява от класен ръководител или директор, и е неразделна част от застрахователната полица.

Застраховката е валидна за България и/или цял свят и може да се сключи за срок по избор на клиента от 1 ден до 1 година. При краткосрочни мероприятия – зелени училища, детски лагери, екскурзии и т.н., се прилага краткосрочна тарифа.

 
ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Застраховат се местата на моторните превозни средства. Застраховат се всички места в МПС, включително и мястото на шофьора. Не се разрешава застраховане само на част от местата. За МПС със специално предназначение (линейки, специализирани банкови автомобили) могат да се застраховат и по-малко места. Застраховката може да се сключи и за товарни и лекотоварни МПС, които не се използват за превоз на хора, като се застраховат само местата в кабината плюс това на шофьора.

Покриват се всички злополуки, настъпили с пътуващите, докато те се намират в моторното превозно средство, включително и при качването или слизането от него.

 
ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ

Превозвачите за обществен превоз на пътници са длъжни да притежават валидна застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт” за минимална застрахователна сума, определена от Агенцията за застрахователен надзор, за всяко събитие за всеки пътник.

 

 

logo_small