respect

Животни

ПРЕДМЕТ

Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря съобразно пазарните условия в момента.

 

ПОКРИТИЕ

Застраховката покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства.
 

>По желание на застрахования може да се направят допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.  

 

logo_small