respect

Трудова злополука
ПРЕДМЕТ
С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” се определят условията и редът за задължително застраховане за риска “трудова злополука” на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.
Обхватът на застраховката се определя с писмена заповед от работодателя след консултации със Службата по трудова медицина и с Комитета/Групата по условия на труд. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.
 
ПОКРИТИЕ 
 
- смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука
- трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука
- временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.
 
СРОК 
Съгласно чл. 16 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” договорът за задължителна застраховка “Трудова злополука” се сключва от работодателя и застрахователя за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец.

 

 

logo_small