respect

Професионална отговорност
ПРЕДМЕТ
Застраховката осигурява покритие за професионалната отговорност на следните лица:
 
- строителя за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строително - монтажни работи
- проектанта за изготвяне на инвестиционни проекти
- лицето, упражняващо технически контрол по част ”Конструктивна”
- консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор
- консултанта за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
 
Има задължителен характер и се сключва съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 
ПОКРИТИЕ
Застраховката покрива всички суми, които Застрахованият ще бъде законно задължен да заплати като компенсация за имуществени и неимуществени вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, при упражняване на своята дейност. Покритието е в рамките на договорените лимити на отговорност.
Претенциите трябва да са предявени за пръв път писмено през срока на застраховката.
Покритието включва и всички съдебни разноски по делата за уреждане на тези претенции.
 
СРОК
1 година.

 

logo_small