respect

Търговски обекти

ПРЕДМЕТ

Търговски обекти или офиси, които са наети от юридически лица с цел осъществяване на търговска дейност в тях, както и собствени такива. Обект на застраховане са и витрините, офис оборудването, хладилна техника, инвентар в магазина и др.
 

ПОКРИТИЕ

Покрит е риска от унищожение на застрахованото имущество, както и необходимите разходи, които са направени за спасяването при настъпване на застрахователно събитие.
Може да се избират освен основното покритие по полицата, което обикновено е пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на летателно средство или части, или товар от него, удар от транспортно средство, и допълнителни клаузи, които са за кражба с взлом, грабеж, земетрсение, наводнение и много други.
За размера на премията по тази застраховка оказват влияние местоположението на имота, етажност, наличие на охрана, СОТ и други защитни мерки, които са предприети за опазване на имуществото.

СРОК

1 година.

 

logo_small