respect

Кражба

ПРЕДМЕТ

Движимо имущество, което може да бъде противозаконно отнето от Застрахования, без негово съгласие с цел да се присвои. Може да се застраховат:

- ДМА - машини, съоръжения, стопански инвентар, производствени инструменти и др.
- материали, продукция, стоки и незавършено производство
- техника и уреди, битова електроника, домашно имущество и електроуреди
- бижута, скъпоценни камъни, необработени благородни метали, перли, предмети от благородни   метали (без такива, които служат за украса на помещението)
- ценни книжа
- пари в местна и чуждестранна валута
- вещи, за които е направено специално споразумение
- предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, произведения на   изкуството, уникати и др.
 

ПОКРИТИЕ

Движимото имущество се обвързва с конкретен адрес, на който се намира и покритието важи само за кражбата му от това място. Това е адресът посочен в полицата.

СРОК

1 година.

 

logo_small