respect

Обща гражданска отговорност
ПРЕДМЕТ
Комплексен продукт, подходящ както за физически, така и за юридически лица, заети в сферата на производствената или непроизводствената дейност.
 
ПОКРИТИЕ

- за физическо лице - покрива всички суми, които застрахованият ще бъде законово задължен да плати като компенсация за вреди на основание претенции на трети лица.


- за юридическо лице - покрива гражданската отговорност на юридическото лице, а така също и гражданската отговорност на служителите му за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.
 
Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист. Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на Застрахования.
 
СРОК
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 /една/ година освен, ако не е договорено друго.

 

 

logo_small