respect

Професионални отговорности
ПРЕДМЕТ
Застраховката „Професионална отговорност” е предназначена за специалисти от различни области и е тясно свързана с квалификацията на лицето. За някои професии законът е предвидил тя да е задължителна.
 
ПОКРИТИЕ
Покритието включва всички суми, които Застрахованият ще бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Покриват се и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от Застрахователя.
 
Предлага се застраховка професионална отговорност на:
 
- участниците в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ
- нотариуси
- адвокати
- лекари и медицински персонал
- дипломирани експерт счетоводители и финансови одитори
- туроператори
- охранители
- преводачи
- хотелиера и ресторантьора
- синдици
- частни съдебни изпълнители
- инвестиционни посредници
- спедитора
 - учители и възпитатели
- последствия от дейностите по сертифициране,лицензиране и контрол
 
СРОК
Стандартно 1 година

 

logo_small