respect

Карго

ПРЕДМЕТ

Всички товари по време на международни и вътрешни превози, независимо от вида на транспортното средство, за загуба или повреда, вследствие настъпването на застрахователно събитие, както и разходи, свързани с това.
 

ПОКРИТИЕ

Застрахователното покритие в съответствие с действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses). Те са международно приети и са еднакви в целия свят.
Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи, а специални клаузи осигуряват застрахователно покритие при превоз на специфични товари.

>Съществува АБОНАМЕНТНА ЗАСТРАХОВКА , при която покритието се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума.

>ЗАСТРАХОВКА ОТ СКЛАД ДО СКЛАД също се предлага като подвид на застраховка КАРГО.